Bản firmware 010 Release mới dành cho Neo X7 cập nhật 1.5.2014