Bản firmware mới 010 Beta dành cho Neo X7 cập nhật 3.9.2014