Vertu ra điện thoại Android đầu tiên, giá hơn 200 triệu đồng