Hướng dẫn ROOT MINIX NEO X7 và X8/X8h không cần PC đơn giản